מילון מונחים

 1. אבטלהשיעור גבוה יחסית של אזרחי מדינה מסוימת בעלי יכולת השתכרות הנמצאים בגיל המתאים לעבודה אך אינם מסוגלים למצוא משרה פנויה. נכון ליוני 2019 שיעור האבטלה בישראל עומד על 4.1%. 
 2. אינפלציהתהליך המשלב ירידת ערך הקנייה של מטבע מסוים עם עליית מחירים במדינה. תהליך זה נחשב לתקין כאשר ירידת ערכם של המטבעות היא בשיעור של עד 2% לשנה.
 3. אשראיקבלת אישור להלוואה כספית בתמורה להתחייבות להחזר. תקופת ההחזר יכולה להיות מוגדרת מראש בדומה להלוואה או ללא תאריך יעד קבוע. בדרך כלל אשראי ניתן בתמורה לריבית הנוספת להחזר קרן ההלוואה.
 4. ביטחונותסכום כספי או רכוש המשמש כערובה לתשלום הלוואה או התחייבות. במידה וההלוואה אינה מכוסה בתנאים עליהם הסכימו המלווה והלווה מראש ניתן לממש את הערבויות כדי להחזיר את סכום ההלוואה בתוספת הריבית או חלק מסכום זה.
 5. ביטוחהסכם בו מובטח פיצוי כספי בהתרחש מקרה לא צפוי כתאונה, מחלה או נזק לרכוש. אמצעי זה משמש עבור אנשים פרטיים, חברות וארגונים ככלי שנועד לגדר סיכונים.
 6. גרירת הלוואהשימור הלוואה קיימת לרבות סכום ההלוואה, הריבית ותנאי ההחזר תוך שינוי הביטחונות הניתנות להלוואה. בדרך כלל יהיה מדובר בהלוואה לרכישת נכס מסוים המוחלף בנכס אחר.
 7. דו"ח רווח והפסדמסמך הכולל פירוט של ההכנסות וההוצאות לתקופת זמן נתונה על מנת לזהות רווח גולמי ותפעולי של ישות חשבונאית. מסמך זה יכלול גם את הרווח וההפסד לפני מס ואת הרווח הנקי לאחר הפחתת הוצאות המס.
 8. דיבידנדחלוקת עודפי רווחי חברה לבעלי המניות לזמן נתון מבלי לפגוע ביכולת הפרעון של החברה בעתיד.
 9. דירוג אשראי נתון המגולם בצורה מספרית או כמערכת אותיות ומיועד לחזות את יכולתו של אדם, מדינה או ישות חשבונאית לפרוע הלוואות קיימות ועתידיות.
 10. דפלציהעלייה בכח הקניה של המטבע המתאפיינת בדרך כלל גם בירידת מחירים כללית של מוצרים ושירותים במדינה מסוימת.
 11. הוצאות מימוןהסכומים המשולמים בעת קבלת הלוואה כמו עמלות וריביות וכן עליות ריבית בעת השימוש בכרטיסי אשראי.
 12. הוראת קבעהרשאה הניתנת למוסד פיננסי לחיוב סכום קבוע או משתנה המאותחלת על ידי נמען קבוע ומנוכה מחשבון הבנק של הלקוח. 
 13. הלוואהמתן סכום כספי לתקופת זמן קצובה. בדרך כלל עסקה זו תתבצע בתמורה לתשלום ריבית קבועה מראש הנוספת לסכום שהועבר.
 14. הלוואת בלוןמתן סכום כספי בתמורה להחזר הסכום לאחר תקופת זמן קצובה מראש. חלק מהלוואות אלה מאפשרות החזר של הריבית בלבד עד להחזר ואחרות צוברות ריבית ו/או הצמדה למדד לאורך כל חיי ההלוואה.
 15. הלוואת גרייסעסקה שביסודה מתן סכום כספי על ידי מוסד פיננסי כאשר החזר ההלוואה מתבצע מספר חודשים לאחר קבלת הכספים ולא בחודש שלאחר קבלתה. לעתים, נדרש החזר של ריבית ההלוואה באופן מיידי ודחיית ההחזר מוסכמת רק על קרן ההלוואה.
 16. הלוואת זכאותהלוואה לצורך רכישת נכס המוענקת על ידי מדינת ישראל בתנאים מועדפים לקבוצות העונות על המאפיינים שנקבעו על ידי משרד השיכון.
 17. הצמדה למדדקביעת החזר הלוואה כסכום דינמי המחושב על פי מדד המחירים לצרכן המתפרסם באמצע כל חודש קלנדרי.
 18. הצמדה למט"חקבלת הלוואה המתבצעת בדרך כלל במטבע זר, אך יכולה להתקבל גם במטבע במקומי, כאשר הקרן וריבית הנוספת להחזר ההלוואה משתנות באופן דינמי בהתאם לשינויים בשער החליפין של מטבע זר מוסכם מראש (בדרך כלל יהיה זה יורו או דולר בישראל). 
 19. חשבון מוגבלחשבון בנק בו נמשכו עשר המחאות ללא כיסוי במהלך תקופה של 12 חודשים.
 20. חשבון שוטףשקלול ההכנסות וההוצאות בין מדינות או גופים פרטיים. בהקשר של סחר בינלאומי חישוב זה יכלול גם את סכומי היבוא והיצוא לצד תקבולים ממדינות שונות.
 21. ייסוףעליית ערך מטבע במדינה אחת בהשוואה למטבע זר ממדינה אחרת בהתאם לפעולות שבוצעו על ידי ממשלת אחת המדינות או שתיהן.
 22. כושר החזר יכולתו של אדם או ישות חשבונאית שקבלו הלוואה להחזירה בהתאם להתחייבויותיהם הנוספות ולהכנסותיהם הצפויות לאורך תקופת החזר ההלוואה.
 23. לוח סילוקיןטבלה המציגה את הקרן והריבית שנותרו ללווה לאורך כל חיי ההלוואה על פי חודשים קלנדריים.
 24. לוח סילוקין לפי שיטת שפיצר טבלת החזר הלוואה בה סכום ההחזר קבוע והיחס בין הקרן לריבית משתנה. בתחילת החזר ההלוואה שיעור החזר הריבית גבוה משיעור החזר הקרן ובסיום התקופה שיעור החזר הקרן עולה על הריבית.
 25. מדד מחירים לצרכןשיעור השינוי בהוצאה קבועה למשפחה המשוקלל על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באמצע כל חודש קלנדרי. בין השאר המדד מבוסס על עלות דיור, מזון, הלבשה, תקשורת, בידור וקבוצות תצרוכת נוספות.
 26. מדד המעוףראשי תיבות של המושג "מכשירים עתידיים ופיננסיים", החל מפברואר 2017 מדד זה עוקב אחר שלושים וחמש החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 27. מדד מחירי תשומות ובניהנתון שנועד להציג את שיעור העלייה או הירידה בעלות העבודה והחומרים בענף הבניה ומפורסם באמצע כל חודש קלנדרי על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נתון זה משמש על מנת לחזות את ההצמדה לחוזי בנייה ארוכי טווח או עתידיים.
 28. מדיניות מוניטרית ניהול מערכת הפרמטרים הנומינליים במשק המתבצעת על ידי הבנק המרכזי ומיועדת בין השאר לשמירה על יציבות כלכלית באמצעות וויסות רמת המחירים במשק והביקוש המצרפי.
 29. מדיניות פיסקאליתניהול המשתנים הריאליים של המשק המורכבים מגביית המיסים ומהוצאות הממשלה. בניגוד למדיניות המוניטרית המבוצעת על ידי הבנק המרכזי המדיניות הפיסקאלית מתבצעת על ידי החלטות ממשלתיות.
 30. מס עקיףמס המוטל על הוצאה ואינו מחושב על פי הנתונים האישיים של המשלם אלא על בסיס אחוז בשיעור קבוע מסכום ההוצאה. בישראל מס קנייה או מע"מ הם מיסים עקיפים נפוצים בניגוד למס ההכנסה המחושב באופן אינדיבידואלי עבור כל אדם וישות חשבונאית. 
 31. מסגרת אשראיגובה החריגה מעבר ליתרה הקיימת המותרת לאדם או לעסק על ידי הבנק, שימוש במסגרת זו מתאפשר באמצעות משיכת יתר. 
 32. משכנתא הלוואה המוענקת על ידי גוף פיננסי לצורך רכישת מקרקעין כנגד בטוחות כמו נכס או סכום כספי שאינו נזיל עד לתשלום ההלוואה במלואה. בדרך כלל החזר ההלוואה יישא ריבית קבועה או משתנה.
 33. קופת גמלהסדר השקעה או חיסכון לתקופות קצרות וארוכות המעניק הטבות מס על רווחים שנצברו לחוסכים המושכים את כספם בגיל ששים.
 34. קרן פנסיהחיסכון המיועד לתקופת הפרישה מכספים המופרשים מדי חודש ממשכורתו של שכיר ומשולמים על ידי המעסיק והשכיר במקביל. עם הגיעו של העובד לגיל הפרישה הוא יכול לקבל את הכספים בתוספת רווחים שהצטברו בקרן בתשלומים חודשיים מבלי לשלם מס על רווחים אלה.
 35. קרן נאמנותכלי פיננסי המאפשר השקעה בניירות ערך שונים תוך הפקת רווחים משותפים. פיזור ההשקעה בין סוגי ניירות הערך השונים מתבצע על פי מדיניות הקרן ועל מתווי מדיניות זו להתריע למפרע על שינוי במדיניות ההשקעה.
 36. ריבית דריביתהריבית המצטברת לאורך זמן כאשר ריבית ההלוואה נושאת ריבית נוספת ומצטרפת לתשלום הקרן. 
 37. ריבית משתנההסכם הלוואה בו תשלום הריבית אינו נתון קבוע מראש אלא משתנה לאורך חיי ההלוואה. ניתן לשלב בין ריבית קבועה הנלווית לחלק מסכום הלוואה, כאשר יתרת הקרן נושאת ריבית משתנה – הצמודה למדד המחירים לצרכן, למט"ח או למדדים אחרים.
 38. ריבית נומינלית – מכונה גם ריבית נקובה או חוזית ומשמשת על מנת לציין את אחוז ההלוואה השנתית הניתנת על הלוואה מבלי לשקלל  את מועדי התשלום החודשיים במהלך חיי ההלוואה וכן הסכומים ששולמו בכל תקופה קצובה.
 39. ריבית פרייםנתון מספרי הנקבע על ידי כל בנק ומשמש כבסיס לקביעת החזר הלוואה וריבית על פיקדונות של לקוחות הבנק. בישראל, נתון זה מבוסס בדרך כלל על עלות ההלוואה שמקבל הבנק עצמו על הכספים שהוא לווה מבנק ישראל.
 40. ריבית קבועהריבית שאינה משתנה לאורך חיי ההלוואה ואינה צמודה למדדים אחרים או לשערי מטבע.
 41. ריבית קו ישרריבית הנוספת לקרן רק לאחר שנה מיום קבלת ההלוואה כאשר סכום הריבית עצמו אינו צובר ריבית. במידה וההלוואה הוחזרה בתום פחות משנה תתווסף הריבית במועד פירעונה.
 42. ריבית ריאליתנתון מספרי המיוצג באחוזים ומשמש לבחינת כוח הקנייה במדינה בתקופת זמן נתונה המתבצע על ידי הפחתת עליית מדד המחירים מהריבית הנומינלית באותה התקופה.
 43. שער יציג – שער המטבע נקבע על ידי בנק ישראל לפי דגימת עסקאות מטבע ומדיניות הבנק עבור כל אחד מהמטבעות הנסחרים בשוק הכספים הפורמלי במדינה.
 44. תוצר מקומי גולמי (תמ"ג)ערכם של שירותים וסחורות שהופקו על ידי המדינה בניכוי העברות הכספים בין מדינה זו למדינות אחרות. נתון זה המחושב ביחס למספר הנפשות במדינה מאפשר לחזות או לחשב בדיעבד את כח הקניה של תושבי מדינה זו בתקופת זמן נתונה.
 45. תשואהנתון מספרי המייצג באחוזים את שיעור הרווח או ההפסד כתוצאה מהשקעה כספית. בדרך כלל נתון זה יתייחס לשינוי בשווי ההשקעה לאורך שנה. 
 46. תשואה ריאליתחישוב שיעור הרווח או ההפסד על השקעה בניכוי האינפלציה בתקופת מימוש ההשקעה. נתון זה מיועד על מנת להציג את כח הקניה של רווחי ההשקעה בפועל במידה והיה שינוי בערכו של הכסף בין נקודת הזמן בו החלה ההשקעה לנקודת הזמן שבו מומשו הרווחים.