תנאי שימוש

יישומון 'קפטן קרדיט'
תנאי שימוש

ברוכים הבאים ליישומון "קפטן קרדיט", המופעל על ידי חברת די אנד בי החברה לנתוני אשראי בע"מ (להלן בהתאמה: (להלן: ״האפליקציה״ ו – ״החברה״).

מטרתה של האפליקציה הינה להנגיש לכל משתמש (כהגדרתו להלן) את דירוג האשראי שלו, את נתוני האשראי האישיים שלו ושלל שירותים נוספים, אשר מטרתם אחת – שיפור מצבו הכלכלי, בכלל ושיפור תנאי האשראי שלו, בפרט. זאת, בין היתר, באמצעות צמצום חשיפתו וסיכוניו של המשתמש בכל הנוגע לנטילת אשראי והוזלת עלויות באמצעות יצירת תחרות בין מס' גופים אשר על ידם יוענק האשראי למשתמש. בנוסף, וכחלק בלתי נפרד מהשירותים שיוענקו על ידי החברה באמצעות האפליקציה, יוענקו למשתמש ידע, כלים, הכוונה וייעוץ לצורך שדרוג מצבו הכלכלי ושיפור התנהלותו הפיננסית.

ההוראות שלהלן תחולנה על אופן שימוש המשתמש באפליקציה ותהווינה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש לבין החברה.
לפיכך, בטרם תעשה שימוש באפליקציה, עליך לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן השימוש באפליקציה כפוף לתנאי השימוש. ככל שאינך מסכים לאמור בתנאי השימוש, אינך רשאי לעשות שימוש באפליקציה.

 1.  כללי
  1. האמור בתנאי שימוש אלו נכתב ומוצג בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד. לפיכך, האמור בלשון זכר יראו אותו כאילו נאמר גם בלשון נקבה ולהיפך. כמו כן, האמור בלשון יחיד יראו אותו כאילו נאמר גם בלשון רבים ולהיפך.
  2. כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תנאי השימוש.
  3. תנאי שימוש אלו חלים בנוסף לתנאי השימוש של חנויות האפליקציות Apple Appstore ו/או Google Play.
  4. בתנאי שימוש אלה תוגדר להלן באמצעות איזה מהמונחים: "אתה" או "המשתמש".
  5. הביקור ו/או השימוש באפליקציה, לרבות קבלת שירותים ומידע באמצעות האפליקציה, כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש") ולמסמך מדיניות הפרטיות של האפליקציה (להלן: "מסמך מדיניות הפרטיות"), ואלה חלים, ככתבם וכלשונם, ללא תנאי, על כל משתמש או מבקר באפליקציה ("המשתמש/ים"). למען הסר ספק – תנאי השימוש ומסמך מדיניות הפרטיות יהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש לבין החברה.
  6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת למשתמש.
  7. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות באמצעות האפליקציה תהווינה ראיה לכאורה לנכונותן.
  8. השימוש באפליקציה מתבצע "כפי שהוא" ("AS IS"), כלומר – ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד המשתמש.
  9. תנאי השימוש חלים על השימוש באפליקציה, לרבות בשירותים הכלולים בה, באמצעות מכשירי טלפון חכם (Smart Phone), מחשבי כף יד או כל מכשיר תקשורת אחר.
 2.  רישום לאפליקציה
  1.  על מנת לאפשר גישה מאובטחת לחלק מהתכנים ו/או מהשירותים הניתנים באפליקציה, תידרש ליצור לעצמך חשבון משתמש, על ידי מילוי פרטים באפליקציה ובחירת שם משתמש וסיסמא.
  2. שים לב, על מנת לשמור על אבטחת המידע באפליקציה, הנך נדרש שלא למסור את סיסמתך ו/או שם המשתמש שלך לצד שלישי כלשהו וכן לדווח לחברה על כל מקרה של שימוש בהיעדר הרשאה ו/או אובדן פרטים אלו כאמור. כמו כן, הנך מתחייב שלא להשתמש בסיסמה ו/או בשם המשתמש של משתמש אחר.
  3. זכור – מעת יצירת חשבון המשתמש באפליקציה, הנך אחראי באופן מלא, בלעדי ומוחלט לכל פעולה שתבוצע תחת חשבונך, זאת גם אם איבדת את פרטי המשתמש ו/או הסיסמה שלך וגם אם צד ג׳ יבצע בהם שימוש בהיעדר הרשאה מפורשת ממך.
  4.  המשתמש מצהיר בזאת כי כל הנתונים שיימסרו על ידו לחברה בעת יצירת חשבון משתמש ו/או בעת רכישה אחרת באפליקציה ו/או בכל עת בו ימסור פרטיו לחברה לצורך רכישת שירותים או מוצרים – הינם נכונים, מלאים ועדכניים. מסירת פרטי רישום כוזבים מהווה, לכאורה, עבירה פלילית והחברה שומרת על זכותה לנקוט נגד המשתמש בהליכים בגין כל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב כך.
  5.  החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לחסום את גישתו של משתמש לשירותים המסופקים באמצעות האפליקציה, וזאת במקרים של חשד לעבירה על החוק ו/או הפרת המשתמש את תנאי השימוש באפליקציה ו/או במקרים של הפרעה לפעילותה התקינה של האפליקציה.
 3.  תנאים כלליים לרכישת מוצרים ושירותים באמצעות האפליקציה
  1.  בכל מקרה של רכישת מוצר/ים ו/או שירות/ים באפליקציה, יחולו, בנוסף על תנאי השימוש הכלליים של האפליקציה, גם התנאים הספציפיים לרכישת המוצר/ים ו/או השירות/ים (ככל שיהיו כאלו). כמו כן, במקרה של סתירה בין ההוראות הקבועות בתנאי השימוש של המוצר/ים ו/או השירותים הספציפיים לבין ההוראות הקבועות בתנאי שימוש אלה, תחולנה ותגברנה הוראות תנאי השימוש הקבועות המוצר/ים ו/או בשירות/ים הספציפי/ים.
  2.  כל השירותים שיוצעו על ידי החברה במסגרת האפליקציה יסופקו למשתמש בצורה אובייקטיבית, תוך הקפדה דווקנית על טובתו ומניעת ניגוד עניינים. השירותים יסופקו ללא חשיפת פרטי המשתמש או נתוני המשתמש לצדדים שלישיים אחרים. זאת, למעט אם מסירת פרטים מסוימים כאמור מותרת עפ"י הדין החל או שתיעשה בהתאם לבקשתו ו/או הסכמתו המפורשת של המשתמש, כמפורט בסעיף 3.3 להלן.
  3.  ידוע למשתמש כי החברה עשויה להציע במסגרת האפליקציה שירותים אשר יסופקו על ידי צדדים שלישיים, עימם משתפת החברה פעולה. יובהר, כי בכל מקרה של רכישת שירות באפליקציה, המסופק על ידי צד שלישי כאמור, ובכפוף להסכמת המשתמש כאמור להלן, יחולו, בנוסף על תנאי שימוש אלה, גם התנאים הספציפיים לרכישת השירות אשר יסופק על ידי צד שלישי כאמור (ככל שיהיו כאלו). כמו כן, במקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש של השירות המסופק על ידי אותו צד שלישי כאמור לבין הוראות תנאי שימוש אלה, יחולו ויגברו תנאי השימוש של השירות המסופק על ידי אותו צד שלישי כאמור.
   1. כל מסירת מידע אודות משתמש, אף אם נעשתה לבקשתו, לצד שלישי כלשהו – תיעשה בכפוף להסכמתו המפורשת של המשתמש, אשר אף יהא רשאי לקבוע את מטרת מסירת המידע כאמור והיקף השימוש המותר בו.
    מידע אשר יימסר לצדדים שלישיים, לצורך מתן שירותים נוספים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה ו/או על ידי גורמים מקצועיים אחרים, לבקשת המשתמש:
    מסופק על בסיס נתונים אנונימיים או נתונים מצטברים בלבד, אשר אין בהם כדי לחשוף את פרטיו האישיים של המשתמש נשוא המידע (אלא אם כן ביקש זאת המשתמש והסכים לכך באופן מפורש. במקרה כאמור, המידע שיימסר לצדדים שלישיים יהא בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות – סעיף 7 להלן);
   2.  מטרתו הינה להציע למשתמש הצעות מותאמות אישית לנתוניו האישיים, מצבו הפיננסי, דירוג האשראי שלו וכיו"ב ובכך למקסם יכולותיו הכלכליות והתנהלותו הפיננסית.
  4.  החברה מציעה, מעת לעת, במסגרת האפליקציה, מגוון הצעות, מוצרים ושירותים (להלן ביחד: ״השירותים״). יובהר, כי תוקפם של השירותים הינו בהתאם לאמור בתנאיו המסוימים של כל שירות, והחברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לגבות תשלומים בגין השירותים השונים המסופקים על ידה במסגרת האפליקציה ו/או להסיר ו/או לשנות, מידית, כל שירות ו/או תעריף המפורטים או המצויים באפליקציה, וכן לגבות בעתיד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תשלום בגין שירותים אשר סופקו ו/או יסופקו על ידי החברה ללא תמורה, וזאת באמצעות הודעה מראש שתימסר למשתמש.
  5.  בהסכמתו לתנאי מסמך זה, נותן המשתמש אישור לקבלת השירותים המוצעים על ידי האפליקציה, ובכלל זה השירותים המפורטים להלן, הכל – כפי שיוצעו על ידי החברה מעת לעת, ככל שיוצעו, ובכפוף לכל דין:
   1.  קבלת דו"ח ריכוז נתונים והצגת דירוג האשראי של המשתמש וכן ניתוח דו"ח ריכוז הנתונים והצגת מידע מרוכז למשתמש, כגון השוואה של מצבו לכלל האוכלוסייה. החברה תנפיק עבור משתמש רשום, אחת לכל שנה קלנדרית, באופן אוטומטי, דו"ח ריכוז נתונים ללא עלות, ובנוסף, כנגד תשלום – דו"חות ריכוז נתונים נוספים, ככל שיתבקשו על ידי המשתמש. תשומת לב המשתמש כי שירות כאמור יכול להינתן על ידי החברה אף למיופה כח בתמורה, כהגדרתו בחוק נתוני אשראי, תשע"ו – 2016 (להלן: "החוק") אשר ימונה על ידי המשתמש, וזאת בכפוף לווידוא עמידתו של מיופה הכוח בתמורה בתנאים הקבועים בחוק לצורך העברת דוח ריכוז נתונים רגיל אליו.
   2. מעקב אחר שינויים במצב האשראי ובדירוג האשראי של המשתמש, וכן הצגת שינויים שאירעו במצב האשראי של המשתמש ובדירוג האשראי שהוענק לו על ידי החברה.
   3. קבלת חיזוי אודות דירוג האשראי הצפוי של המשתמש, בעקבות יישום המלצות החברה או בעקבות נטילת אשראי חדש או כתוצאה מעמידה/אי עמידה בהסדר התשלומים על פי תנאי האשראי.
   4. איחוד קווי אשראי (לדוגמא: עם בן/בת זוג), לצורך בחינת סוגית האשראי בכללותה ברמת התא המשפחתי הכולל. תשומת ליבך ששירות זה יצריך אישורו המפורש מראש גם של בן/בת הזוג ו/או בן המשפחה הרלוונטי.
   5. שירות השוואות עלויות – שירות כאמור, יכלול: (א) קבלת הצעות מנותני אשראי שונים, לצורך השוואת עלויות אשראי ואיתור נותן האשראי ותנאי האשראי המיטביים על פי פרופיל המשתמש ובקשתו; ו – (ב) ניתוח ושדרוג מצב האשראי הקיים של המשתמש על בסיס דו"ח ריכוז הנתונים, באמצעות פנייה לנותני האשראי השונים.
   6. שירותי ייעוץ בדבר התנהלותו הפיננסית של המשתמש, אשר יוענקו, לבקשת המשתמש, בהתאם להסכם ייעוץ מפורט שייחתם בין המשתמש לבין החברה. בתום הייעוץ, תמסור החברה ללקוח מסמך סיכום ייעוץ, אשר יכלול, בין היתר, את הנתונים כלהלן: (א) תאריך מתן הייעוץ ומטרתו; (ב) פרטי הזיהוי של המשתמש; (ג) מסקנות והמלצות הייעוץ; (ד) עיקרי המידע עליו התבססו מסקנות הייעוץ; ו – (ה) מועד נכונות נתוני האשראי אודות המשתמש, אשר שימשו כבסיס לייעוץ.
  6.  ביצוע רכישות והזמנת שירותים באמצעות האפליקציה יתאפשר אך ורק לבני 18 ומעלה, בעלי תא דוא״ל פעיל, שהינם אזרחי ישראל (בעלי ת.ז. תקפה) וכרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל.
  7.  ככל שהשירות שהתבקש על ידי המשתמש כרוך בתשלום, תנאי מוקדם לכניסת הזמנת השירות לתוקף הינו קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע החיוב בגין השירות.
  8.  מועד קבלת ההזמנה כפי שיירשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ועניין, ורישומי החברה בעניין זה יהוו ראיה מכרעת בנדון.
  9.  מועד אספקת שירות שהוזמן באפליקציה תהא כנקוב בתנאי הזמנת השירות. למען הסר ספק, חישוב ימי אספקת השירות ייעשה ביחס לימי עבודה בלבד.
 4.  שירות ניוזלטר
  1.  החברה מציעה למשתמש לקבל ניוזלטר, אשר משמעו קבלת דיוור למשתמש באפליקציה (להלן: "ניוזלטר").
  2.  הרשמה לשירות הניוזלטר, תעשה על ידי המשתמש באמצעות הזנת הפרטים הנדרשים באפליקציה. במילוי הפרטים האמורים, נותן המשתמש הסכמתו לקבל את הניוזלטר בכל הדרכים המנויות בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשס"ח – 2008 (להלן: "החוק") (לרבות באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, דוא"ל, הודעת מסר קצר או SMS).
  3.  תוכן ומטרת הניוזלטר יכול שיכלול דברי פרסומת. יובהר כי הסכמתך לקבל ניוזלטר מהווה הסכמה מפורשת מטעמך לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות החוק.
  4.  המשתמש בשירות הניוזלטר יכול להתנתק מהשירות בכל עת על ידי משלוח הודעה האלקטרונית לכתובת דוא"ל: contactus@captaincredit.co.il או באמצעות פנייה בכתב לחברה.
  5.  המשתמש בשירות ניוזלטר יוכל להירשם מחדש לשירות האמור באמצעות רישום חוזר ו/או באמצעות אחת הדרכים המפורטות בסעיף 4.4 לעיל.
 5. אחריות
  1.  החברה משקיעה מאמצים רבים על מנת שהאפליקציה ותוכנה יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני. ידוע למשתמש, כי החברה נסמכת על צדדים שלישיים בהשגת המידע או חלקו וכי נתונים כאמור מועברים לחברה על ידי צדדים שלישיים כאמור "As Is", ללא כל אפשרות של התערבות מצדה של החברה. המשתמש מאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן, ישירים ו/או עקיפים, מכל מין וסוג כלשהם שייגרמו לו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי אחר בקשר עם המידע ו/או עם הסתמכות על המידע ו/או עם כל מעשה או מחדל של החברה ו/או בשל ביצוע ו/או אי ביצוע התחייבויותיה של החברה, לרבות בגין איחורים באספקת המידע, למעט במקרה בו תפר החברה בזדון התחייבות מהתחייבויותיה על פי תנאי שימוש אלה וכתוצאה מכך יגרם נזק למשתמש.
  2.  השימוש באפליקציה יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מסכים כי באחריותו לבדוק ולהעריך את האפליקציה ואת התכנים המופיעים באפליקציה וכי האחריות לכל סיכון ו/או נזק ו/או הפסד אשר עשוי להיגרם למשתמש בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באפליקציה, כולו או חלקו, כולל, בין היתר, כל החלטה שהמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על התכנים המופיעים באפליקציה או בהתבסס על השימושיות שלהם, מוטל על המשתמש בלבד.
  3.  החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האפליקציה ותוכנה, אולם, על אף מאמצי החברה, הפעילות באפליקציה עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה. בעשיית שימוש באפליקציה המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האפליקציה והתכנים המוצעים בה, זמינותם, או התאמתם לצרכי ודרישות של המשתמש.
  4.  למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת, כי החברה לא תחוב, בכפוף להוראות הדין, בכל נזק עקיף ו/או תוצאתי.
  5.  בכפוף להוראות הדין, המשתמש פוטר בזאת את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים (ואף אם האחריות בגינם חלה על החברה על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות), אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו בכל הקשור והנוגע לאפליקציה ו/או לשימוש באפליקציה ו/או למידע ו/או לתכנים המופיעים באפליקציה.
  6.  המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה, לרבות, למען הסר ספק, עובדיה ו/או מנהליה, מיד עם דרישתה הראשונה בכתב, בגין כל נזק הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, אשר ייגרם לחברה ו/או למי מטעמה בשל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם השימוש באפליקציה, לרבות, אך לא רק, עקב הפרת תנאי השימוש.
 6.  קניין רוחני
  1.  למשתמש אין ולא תהיינה כל זכויות או בעלות על מידע כלשהו המצוי באפליקציה, למעט מידע אשר נכלל בשירותים אשר הוזמנו על ידו מהחברה ו/או מצדדים שלישיים עימם משתפת החברה פעולה כאמור.
  2.  תנאי שימוש אלה מהווים הרשאה בלבד להשתמש באפליקציה. כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה ובתכניה, לרבות, אך לא רק: פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, סימני מסחר, סודות מסחריים, טקסטים, גרפיקה, יישומי תוכנה ותמונות, הינן בבעלותה הבלעדית והמלאה של החברה, או בבעלות צדדים שלישיים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, להציג לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים ובמידע הכלולים ו/או מוצעים באפליקציה ו/או בכל חלק מהם, בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הרשאה, ככל שתינתן עבור כל מקרה ומקרה בנפרד.
 7.  מדיניות פרטיות
  1.  החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באפליקציה והמידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמשים להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה באפליקציה.
  2.  מדיניות הפרטיות, כפי שתפורט להלן, תבהיר למשתמשים שעושים שימוש באפליקציה את המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודותיהם, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע וכיצד החברה שומרת את המידע ומטפלת בו.
  3.  מסירת המידע לחברה תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית כלשהי. המידע יישמר במאגרי המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. באמצעות השימוש באפליקציה, המשתמש מסכים לאיסוף, לשמירה, לעיבוד ולהעברת המידע והכל כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.
  4.  החברה לא תאסוף כל מידע אודות המשתמשים אלא כמפורט להלן: פרטי זיהוי לרבות שם, פרטי התקשרות, כתובת, מידע בקשר עם השימוש באפליקציה לרבות מוצרים ושירותים שרכש המשתמש, מידע הנדרש לחברה לשם הענקת השירותים לרבות מידע כלכלי, תחומי עיסוק, נתוני אשראי וכן כל מידע נוסף שהמשתמש ימסור לחברה ושיגיע לרשותה של החברה אודות המשתמש (להלן:"המידע").
  5.  החברה תאסוף מידע אודות המשתמש בעת רישום ושימוש באפליקציה, מידע שהמשתמש ימסור לחברה לרבות במסגרת האפליקציה, מידע שיתקבל אצל החברה בקשר עם השימוש באפליקציה וכן מידע שיתקבל ו/או יגיע לרשותה של החברה אודות המשתמש.
  6.  החברה לא תעשה כל שימוש במידע אלא למטרות הבאות (כולם או חלקן):
   1.  לשם הענקת שירותים למשתמש;
   2.  לשם עמידה בהוראות הדין;
   3.  לשם הגשת הצעות ייחודיות למשתמש, אשר תאותרנה לבקשתו, ותותאמנה אישית, בין היתר, על בסיס נתוניו האישיים, מצבו הפיננסי ודירוג האשראי שלו.
   4.  לשם כל מטרה נוספת המפורטת במסמך תנאי שימוש זה.
  7.  החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים, לצורך מתן שירותים נוספים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה ו/או על ידי גורמים מקצועיים אחרים, אלא בכפוף לבקשת המשתמש ולהסכמתו המפורשת. כל מידע שיועבר לצדדים שלישיים כאמור, יהא אך ורק מידע רלוונטי לצורך אספקת השירותים נשוא בקשת המשתמש, והעברתו תתבצע באופן מידתי ולמטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
  8. בנוסף, במהלך השימוש באפליקציה, החברה תאסוף מידע לא מזהה אודות המשתמשים, אשר אינו חושף את זהותם האישית של המשתמשים.
   החברה תאסוף את המידע שאינו מזהה באמצעות שימוש בקבצי cookies ("עוגיות" או " קבצי עוגיות") וזאת, בין היתר, לצורך תפעול שוטף ותקין של האפליקציה, על מנת להקל על השימוש של המשתמש באפליקצייה וכיו"ב.
   קבצי עוגיות הם קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על מחשבו של המשתמש ומאפשרים לאסוף מידע בלתי מזהה, בין היתר באמצעות דפדפן האינטרנט.
   קבצי העוגיות מכילים קישור למידע מגוון בקשר עם השימוש של המשתמש באפליקציה, דוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באפליקציה, מידע שהמשתמש צפה בו באפליקציה, וכיו"ב.
   משתמש אשר אינו מעוניין שעוגיות תיאספנה, יכול למנוע את איסוף העוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. יחד עם זאת, ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שאיכותם וזמינותם של חלק מהשירותים באפליקציה ייפגעו.
  9.  החברה נוקטת באמצעים בעניין פרטיות ואבטחת מידע. יחד עם זאת, וכידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין, ובכל עת שבה משתמשים מוסרים מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמשים עושים זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.
  10.  החברה תשמור את המידע לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות הגנת פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על פי דין.
  11.  במידה והמשתמש יספק מידע לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות כן אך ורק לאחר: (א) שעדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות פרטיות זו; וכן – (ב) שקיבל הסכמה לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של המידע אודות הצד השלישי, בהתאם למדיניות פרטיות זו, ובהתאם להוראות הדין.
  12.  ככל שהמשתמש מעוניין וזכאי לעיין במידע השמור אודותיו במאגר המידע כאמור, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, באפשרות המשתמש לעשות כן, באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בסעיף 10 להלן.
 8.  הדין החל וסמכות השיפוט
  1.  התנאים וההוראות המפורטים בתנאי שימוש אלה, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באפליקציה, כפופים לחוקי מדינת ישראל ללא כללי ברירת הדין שלהם.
  2.  סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באפליקציה או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב יפו.
 9. שונות
  1.  תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידת האפשר תינתן הודעה על שינויים מהותיים. המשך שימוש באפליקציה לאחר שינוי תנאי השימוש כאמור (ככל שיתבצע) מהווה הסכמה מצד המשתמש לשינוי. לאור האמור, מומלץ לעיין מעת לעת בתנאי השימוש כפי שהם מתפרסמים באפליקציה, על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהם (ככל שחלו).
  2.  ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כויתור של החברה על זכות מזכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או על ידי מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.
  3.  במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת כאמור.
  4.  אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.
  5.  המשתמש מסכים כי תקופת ההתיישנות בקשר עם כל דרישה ו/או טענה שיש או שתהיה לו, הקשורה או נובעת מיחסיו עם החברה ו/או בקשר עם האפליקציה ו/או עם שימושו באפליקציה ו/או בתכניה, תעמוד על 12 (שניים עשר) חודשים מיום היווצרותה. כל דרישה ו/או טענה שתיטען בכל מועד מאוחר יותר מ – 12 חודשים כאמור, לא תהא ברת תוקף. הוראות סעיף זה תיחשבנה כהסכם התיישנות בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958.
  6.  אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מתוקפו של כל הסכם אחר בין המשתמש לבין החברה ו/או לבין מי מטעמה, אלא אם הוסכם אחרת בכתב ובמפורש.
  7.  המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי שימוש אלו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר, ללא צורך במתן הודעה מראש למשתמש.
 10.  יצירת קשר
  כל שאלה לעניין השימוש באפליקציה ולעניין הנושאים המפורטים בתנאי השימוש ניתן להפנות לקפטן קרדיט באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: contactus@captaincredit.co.il

 

עודכן לאחרונה: 20.3.2019

 

קראתי את תנאי השימוש, הבנתי אותם ואני מסכים כי יחולו עליי.